วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

หน้าแรก


ชื่อเรื่อง                                            การแพทย์แผนไทย
ชื่อประเภทภูมิปัญญาไทย          ด้านการแพทย์แผนไทย
ชื่อผู้สัมภาษณ์                                นางสาวมนทิรา  ไมขุนทด
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์                           นางคำมูล  ดวงตะวัน
สถานที่สัมภาษณ์                          ที่บ้านของนางคำมูล  ดวงตะวัน บ้านหนองบัวดีหมี 15 ม. 7
ต. ท่าพระ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40260
วันเวลาการสัมภาษณ์                  23 ตุลาคม พ.ศ. 2554